ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข

 
     
 

           ความโกรธไม่มากหรือน้อย โกรธนาน หรือไม่นาน ล้วนทำลายความสุข  ทำลายสุขภาพ เป็นโทษทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง สำหรับผู้มีสติปัญญาแล้จะเห็นความโกรธเป็นอารมณ์ของผู้ไร้ปัญญา ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ ตัดความโกรธด้วยความมีสติข่มใจไว้ และถอนรากเหง้าของความโกรธด้วยเมตตาภาวนา พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญการฆ่าความโกรธไว้ว่า บุคคลฆ่าความโกรธได้ ย่อมอยู่เป็นสุข บุคคลฆ่าความโกรธได้ ย่อมไม่โศกเศร้า

 
 
 
 

    

 
     
 

Site Meter ©2007 www.9bkk.com All rights reserved Online Users