หลักการจด Domain Name

   
 

Domain Name คืออะไร

 
คือ คำสามัญที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้ทดแทนตัวเลขบอกตำแหน่งที่ตั้งของเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต ( IP Address ) เพื่อให้คนทั่วไปรู้จักและจดจำเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากตัวเลข IP Address นั้นจดจำได้ยากว่า โดยองค์การกลางที่ควบคุมการจดทะเบียน Domain Name คือ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( ICANN ) ของสหรัฐอเมริกา
 

    

 
ประเภทของ Domain Name
 
Top Level Domain Name
 
คือ Domain Name ที่สามารถจดได้ทั่วโลก สามารถเช็ครายชื่อที่ว่างอยู่ได้จากผู้ให้บริการ Hosting ทั่วไป หรือเข้าไปตรวจสอบโดยตรงได้ที่ www.internic.net/regist.html
 
นามสกุลของ Domain Name จะแบ่งใช้ตามประเภทขององค์กร เช่น .mil จะใช้ได้เฉพาะกับหน่วยงานทางด้านการทหารของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น หรือ .gov จะใช้ได้เฉาพะกับหน่วยงานทางด้านการปกครองของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เป็นต้น
นามสกุลของ Top Level Domain Name อื่นๆ ที่พบบ่อย ได้แก่
-  .com ( Commercial )
-  .net ( Network )
-  .org ( Organization )
จะพบว่านามสกุลอื่นๆ ของ Top Level Domain Name นั้นจะมีการใช้แพร่หลายทั่วไป โดยไม่ได้แบ่งตามประเภทขององค์กรมากนัก เนื่องจากคำนึงถึงความนิยมของผู้ใช้งานเป็นหลัก
   
 
Local Domain Name
 
คือ Domain Name ที่จดตามสังกัดของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้น ควบคุมโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย และบริษัทที่ดูแลการจดทะเบียน Domain Name ภายใต้ .th คือ THNIC ( http://www.thnic.co.th ) ซึ่งข้อกำหนดในการจดทะเบียนแบบแรก นั่นคือ จะต้องมีการจดให้ตรงตามประเภทขององค์กร พร้อมทั้งมีหลักฐานในการยืนยันการจดทะเบียนด้วยได้แก่
-  ac.th  หน่วยงานการศึกษา ( มาจากคำว่า Academic ) เงื่อนไขการขอจดทะเบียนคือ ต้องเป็นสถานศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย
-  co.th  หน่วยงานการค้า ( Commerce ) เงื่อนไขการขอจดทะเบียนคือ ต้องเป็นนิติบุคคล
-  in.th  บุคคลหรือองค์การทั่วไป ( Individuals ) เงื่อนไขการขอจดทะเบียนคือ ต้องมีบัตรประชาชน
-  go.th  หน่วยงานรัฐบาล ( Government ) ไม่เปิดรับจดทะเบียน
-  mi.th  หน่วยงานทหาร ( Military ) ไม่เปิดรับจดทะเบียน
-  or.th  หน่วยงานไม่แสวงผลกำไร ( Non – Profit Organization ) ไม่เปิดรับจดทะเบียน
-  net.th  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ( Internet Service Provider )
   
 
ข้อกำหนดในการตั้งชื่อ Domain Name
 
1.
ชื่อ Domain จะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ( ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กถือเป็นตัวเดียวกัน ) หรือตัวเลข ( 0 – 9 ) เท่านั้น
2.
สามารถใช้ตัวอักษรได้สูงที่สุดไม่เกิน 67 ตัวอักษร
3.
อักขระพิเศษ สามารถใช้ได้เพียงเครื่องหมาย ยติภังค์ เครื่องหมายขีดสั้นๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรือขีดกลางนั่นเอง ( - ) นอกจากนี้แล้วไม่สามารใช้อักขระพิเศษอื่นๆ ได้
4.
ห้ามเว้นวรรคระหว่างชื่อ
5.
ระยะเวลาในการจะทะเบียนเริ่มตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และสามารถจดได้นานที่สุด 10 ปี และ สำหรับ Local Domain จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากข้างต้นอีก ดังนี้
 
5.1
แต่ละองค์การสามารถถือครองชื่อโดเมน ได้เพียง 1 ชื่อโดเมน ยกเว้น .in.th
5.2
แต่ละองค์กรสามารถถือครองชื่อโดเมน .in.th ได้ตามจำนวนชื่อโดเมนที่ต้องการ ( ทั้งนี้ชื่อโดเมนจำเป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายของ THNIC )
5.3
สำหรับ .co.th แต่ละองค์กรสามารถถือครองชื่อโดเมนภายใต้ .co.th มากกว่า 1 ชื่อโดเมน ก็ต่อเมื่อองค์กรจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ( ทั้งนี้ชื่อโดเมนจำเป็นต้องเป็นชื่อเต็ม หรือคำทับศัพท์ของเครื่องหมายการค้า/บริการ )
   
 
หลักการคิดชื่อ Domain Name ที่ดี
 
1.
ชื่อโดเมนไม่ควรยาวเกินไป
2.
ชื่อจะต้องสามารถจดจำได้ง่าย สะกดผิดยากโดยเฉพาะชื่อโดเมนที่เป็นการเรียนแบบลักษณะคำอ่านของภาษาไทย ควรระมัดระวังไม่ให้สะกดยากจนเกินไปนัก เนื่องจากคำไทยบางคำ เมื่อแปลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วอาจทำให้เกิดการสับสนระหว่างการจดจำได้หากต้องการใช้จริงๆ ควรใช้เป็นคำสั้นๆ ง่ายๆ เช่น pantip.com , sanook.com , kapook.com เป็นต้น
3.
ต้องสื่อความหมายทางธุรกิจ สอดคล้องกับสินค้าและบริการที่ทำการจดชื่อโดเมนนั้น ไม่ควรใช้เพียงแต่ชื่อบริษัทในการจดทะเบียนเท่านั้น แต่ควรให้มีคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการอยู่ด้วย เช่น หากทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเพลง ก็ควรมีคำว่า music หรือ lyrics ประกอบอยู่ด้วย เพื่อช่วยให้ผู้เข้าทราบว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร ซึ่งสื่อได้ชัดเจนกว่าการใช้เพียงชื่อบริษัทอย่างเดียว