สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 2 Stack CB 245 MHZ
     
    การออกแบบสายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 2 ห่วง ความถี่ CB245 MHz
   
 

ขั้นตอนการออกแบบ

 
    1.คำนวณความยาวห่วงโฟลเด็ดไดโพล ย่านความถี่ 245 MHz จำนวน 2 ห่วง
 
    2.คำนวณระยะห่างระหว่างตัวสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลกับบูมที่เป็นเสากลาง
 
    3.คำนวณระยะห่างระหว่างห่วงโฟลเด็ดไดโพล แต่ละห่วง
 
    4.คำนวณความยาวสายเฟสโฟลเด็ดไดโพล 2 ห่วง
   
   
1.คำนวณความยาวห่วงโฟลเด็ดไดโพล ( S1 ) ย่านความถี่ 245 MHz
   

กรณีใช้อลูมิเนียมทำโฟลเด็ดไดโพล ขนาด 1/2 นิ้ว( 4 หุน )จะได้ค่า Velocity Factorของอลูมิเนียม มีค่าเท่ากับ 0.911

     
   

การหา 1/2 ความยาวคลื่น ของความถี่ 245 Mhz โดยใช้ท่ออะลูมิเนียมขนาด 1/2 นิ้วทำสายอากาศ

1/2 แลมด้า = (29980/245Mhz)*0.911
= 122.367 * 0.911
= 111.476 / 2
= 55.738   เซนติเมตร

   

เพื่อให้ระบบเรโซแนนซ์ ( มีค่ารีแอกแตนซ์เป็นศูนย์ ) ความยาวของห่วงโฟลเด็ดไดโพลจะต้องน้อยกว่า 1/2 แลมด้าเล็กน้อย ประมาณ 1 -2 %เพราะฉะนั้นห่วงโฟลเด็ดไดโพล( S1 ) ของ 245 MHz จะอยู่ที่ขนาด 55 cm

   
   
2. คำนวณระยะห่างระหว่างตัวสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลกับบูมที่เป็นเสากลาง
    โดยระยะห่างระหว่างห่วงไดโพลกับเสากลางเราจะใช้ระยะ 1/16 แลมด้า
    1/16 แลมด้า = (29980/245Mhz)*0.911
= 122.367 * 0.911
= 111.476 / 16
= 6.9   เซนติเมตร
   
โครงสร้างโฟลเด็ดไดโพล
     
     
   
3. คำนวณระยะห่างระหว่างห่วงโฟลเด็ดไดโพล แต่ละห่วง
   
ระยะห่างระหว่างห่วงโฟลเด็ดไดโพล แต่ละห่วงจะเท่ากับความยาวห่วงของความถี่ที่ได้จาก การคำนวณ
     
     
   
แบบโฟลเด็ดไดโพล 2 สแต็ก
   

ขนาดต่างๆของโฟลเด็ดไดโพล 2 สแต็ก CB245 Mhz

S1 = 55 cm
S2 = 7 - 8 cm
S3 = 6.9 cm
S4 = 55 cm
S5 = 30 cm

 
   
4. คำนวณความยาวสายเฟสโฟลเด็ดไดโพล 2 ห่วง
   
คำนวณความยาวสายเฟส ย่านความถี่ 245 MHz ทั้งหมด 3 เส้น
(ใช้สายนำสัญญาณ RG – 11 A / U อิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม โดยมีค่าความเร็วของสาย
(V r) = 0.66 เป็นสายเฟส A,B )
   
ต้องการตัดสายให้มีความยาว = แลมด้า*(5/4)
ความยาวสายจริง = แลมด้า(5/4)*V
= ( 122.367 x 1.25 ) x 0.66
= 101 ซ.ม.
   
ขนาดของสายเฟส โฟลเด็ดไดโพล 2 สแต็ก CB245 Mhz
สายเฟส A และ B ใช้สาย RG11 หรือ RG6 ยาวเส้นละ 101 cm
สายเฟส C ใช้สาย RG8 หรือ RG58 ยาว 80.5 cm
   
สายเฟสไดโพล 2 สแต็ก
   
   
การดัดห่วงไดโพล
   
   
ห่วงโฟลเด็ดไดโพล
   
   
โฟลเด็ดไดโพล 2 สแต็ก
   
   
การต่อสายเฟสไดโพล