สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 8 Stack
สำหรับย่านความถี่ 145 MHz ( แบบเต็มสูตร )
   
 
การออกแบบสายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 8 ห่วง ความถี่ 145 MHz
 
ขั้นตอนการออกแบบ
    1.คำนวณความยาวห่วงโฟลเด็ดไดโพล ย่านความถี่ 145 MHz จำนวน 8 ห่วง
    2.คำนวณระยะห่างระหว่างตัวสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลกับบูมที่เป็นเสากลาง
    3.คำนวณระยะห่างระหว่างห่วงโฟลเด็ดไดโพล แต่ละห่วง
    4.คำนวณความยาวสายเฟสโฟลเด็ดไดโพล 4 ห่วง
 
1.คำนวณความยาวห่วงโฟลเด็ดไดโพล ย่านความถี่ 145 MHz
 

การหา 1/2 ความยาวคลื่น ของความถี่ 145 Mhz โดยใช้ท่ออะลูมิเนียมขนาด 1/2 นิ้วทำสายอากาศ 1/2 แลมด้า
= (29980/145Mhz)*0.911
= 29980/145
= 206.75 * 0.911
= 188.35 / 2
= 94.17   เซนติเมตร

  เพื่อให้ระบบเรโซแนนซ์ ( มีค่ารีแอกแตนซ์เป็นศูนย์ ) ความยาวของห่วงโฟลเด็ดไดโพลจะต้องน้อยกว่า 1/2 แลมด้าเล็กน้อย ประมาณ 1 -2 %
เพราะฉะนั้นห่วงโฟลเด็ดไดโพล( S1 ) ของ 145 MHz จะอยู่ที่ขนาด 92 - 93 cm
   
 
2. คำนวณระยะห่างระหว่างตัวสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลกับบูมที่เป็นเสากลาง
  ระยะห่างระหว่างตัวห่วงไดโพลกับบูมผมใช้ระยะ 1/16 แลมด้า
 

1/16 แลมด้า
= (29980/145Mhz)*0.911
= 206.75 * 0.911
= 188.35 / 16
= 11.7   เซนติเมตร

ระยะตรงนี้อาจจะใช้ตั้งแต่ 9.5 -11.7 cm แล้วแต่สูตรครับ

 
โฟลเด็ดไดโพล 145mhz
   
   
 
3. คำนวณระยะห่างระหว่างห่วงโฟลเด็ดไดโพล แต่ละห่วง
 
ระยะห่างระหว่างห่วงโฟลเด็ดไดโพลของ แต่ละห่วงจะเท่ากับความยาวห่วง
   
 
โฟลเด็ดไดโพล 8 ห่วง
โฟลเด็ดไดโพล 8 ห่วง
ขนาดของสายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 4 สแต็ก
S1 = 92 - 93 cm
S2 = 93 cm
S3 = 9.5 - 11.7 cm
S4 = 8 - 9 cm
บูม ขนาด 1- 3/4" - 2 นิ้ว อย่างหนา
 
 
4. คำนวณความยาวสายเฟสโฟลเด็ดไดโพล 8 ห่วง
 
ในการทำสายเฟสโฟลเด็ดไดโพลนั้นมีวิธีการอยู่หลายสูตรแต่ในเว็บนี้ผมจะใช้ขนาด 5/ 4 แลมด้า
 
คำนวณความยาวสายเฟส ย่านความถี่ 145 MHz ทั้งหมด สำหรับชุด 4 ห่วง Aและ ฺB
(ใช้สายนำสัญญาณ RG – 11 A / U อิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม โดยมีค่าความเร็วของสาย
(V r) = 0.66 เป็นสายเฟส A,B,C,D,E,F )
 

ต้องการตัดสายให้มีความยาว = แลมด้า*(5/4)
ความยาวสายจริง = แลมด้า(5/4)*V


คำนวณหาขนาดความยาวของสายเฟส

=29980/145
=206.75 ( 1แลมด้า )

คูณค่าความเร็วของสาย (RG11 =0.66)
= 206.75 * 0.66
= 136.46 ซ.ม. ( สายเฟส 1 แลมด้า)
ต้องการสายเฟส 5/4 แลมด้า
= 136.46/4
= 34.11( 1/4 แลมด้า )
= 34.11 *5 ( 5/4 แลมด้า)
= 170.5 ซ.ม.

 
ส่วนสายเฟส G ใช้สาย RG8 ยาว 136 cm
   
  5. ความยาวสายเฟสโฟลเด็ดไดโพล สำหรับเอาไดโพล 4 ชุด A และ B มารวมกัน
เป็นไดโพล 8 ห่วง
( โดยใช้สาย RG11)
 
สายเฟสได8
 
( ถ้าหากเปลี่ยนเป็นสายนำสัญญาณเบอร์อื่น โปรดตรวจดูค่าความเร็วของสายได้ในตารางแสดงคุณสมบัติของสายนำสัญญาณเบอร์ต่างๆ )