แบตเตอรี่หลายระดับ

 
 

 

 
 
 
     
 
 
     
 

                  ปัญหาของวงจรที่ต้องการใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานแต่พบว่าแรงดันที่ใช้ในวงจรมีค่าไม่เท่ากันแรงดันของแบตเตอรี่ไอซีเบอร์ LM3354 ของบริษัท Nationnal Semiconductor สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ไอซีนี้จะทำหน้าที่เป็นคอนเวอร์เตอร์  dc/dc ที่สามารถลดแรงดันได้เมื่อแรงดันอินพุตมีค่าสูงกว่า และ เมื่อแรงดันอินพุตมีค่าต่ำกว่าก็สามารถจะเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นได้ การทำงานทั้งหมดนี้ปราศจากขดลวดในการใช้เทคโนโลยีของสวิตซ์คาปาซิเตอร์ หลายครั้งที่ตัวเก็บประจุเป็นตัวชาร์ตแรงดันไปยังอินพุตและการเชื่อมต่อโดนเมตริกซ์สวิตซ์ภายในแต่ละตัวแบบอนุกรม ( Step – up ) หรือ แบบขนาน ( Step – down ) แรงดันเอาต์พุตกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงในการทำงานระหว่างเฟสสวิตซ์ออน ซึ่งไอดี LM3354 มีประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนแปลงแรงดัน

 
     
 

                  ไอซีนี้ทำงานที่ความถี่ 1 MHz และทำงานโดยที่แรงดันอินพุตอยู่ระหว่าง 2.5 โวลต์ และ 5.5 โวลต์ ที่กระแสเอาต์พุตสูงสุดเมื่อแรงดันอินพุตต่ำสุด 2.9 โวลต์ ( 3.4 โวลต์ สำหรับรุ่น 5 โวลต์ ) ระดับสัญญาณต่ำจะถูกประยุกต์ไปใช้ที่ขา Shut – down อินพุต เพื่อใช้ในการหยุดการทำงานของไอซีคอนเวอร์เตอร์ ประสิทธิภาพของไอซีอยู่ในช่วงประมาณ 75% ถึง 85% วงจรป้องกันความร้อนป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ไอซีจากการเกิดโอเวอร์โหลด