วงจรป้องกันความร้อนจากสวิตซ์อุณหภูมิ

 
 

 

 
 
 
     
 

                  เราสามารถใช้ตัวตรวจจับอุณหภูมิต่อร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อวัดอุณหภูมิในช่วงที่ต้องการได้ ถ้าเราต้องการใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิหลายตัวเพื่อวัดอุณหภูมิในหลายจุด เครื่องมือวัดที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมโดยส่วนใหญ่จะสามารถตรวจจับอุณหภูมิได้เพียงจุดเดียว ซึ่งบางครั้งเราอาจต้องการนำไปใช้กับวงจรป้องกันแหล่งจ่ายไฟของทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรป้องกันความร้อนอย่างง่าย

 
 
 
 

                  ประกอบด้วยสวิตซ์วัดอุณหภูมิ 2 ตัว ซึ่งสร้างมาจาก IC1 และ IC2 ( ไอซีเบอร์ MAX6510 ) โดยเอาต์พุตที่ได้เป็นลอจิกสูง ( High ) การตั้งค่าอุณหภูมิของสวิตซ์อุณหภูมิที่ต้องการนั้นขึ้นอยู่กับความต้านทาน R1 และ R2 และ เอาต์พุตที่ได้จะถูกต่อไปยังออร์เกต ( IC3 ) ในวงจรหากต้องการใช้สวิตซ์อุณหภูมิมากกว่า 2 ตัวขึ้นไปเราสามารถต่อเพิ่มได้ เมื่อสวิตซ์อุณหภูมิตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองส่งลอจิกสูงมายังอินพุตของออร์เกต เอาต์พุตของออร์เกตก็จะส่งลอจิกสูง ไปยัง SCR ( Silicon controlled rectifier ) เป็นเหตุให้วงจรแหล่งจ่ายไฟกับฟิวส์ต่อเชื่อมเข้าด้วยกัน เราสามารถป้องกันไม่ให้ SCR ทำงานซ้ำอัน เนื่องจากการผิดพลาดของออร์เกตซึ่งเกิดจากแหล่งจ่ายไฟ เป็นเหตุให้มีสัญญาณลอจิกสูงมาจากเอาต์พุตของออร์เกต ทำให้ SCR ทำงานอีกครั้ง เราจึงต่อวงจรอาร์ซีฟิวเตอร์ ( RC filter ) โดยใช้ตัวต้านทาน R3 และตัวเก็บประจุ C3 ป้องกันการทำงานซ้ำของ SCR